Contact Us

  • Published: 2014-12-15
  • 20409

 

Office Management:

Head of Office: Guangrui Li, lgrui@ucas.ac.cn, +8610-69672563

Teaching Affairs: Yue Che, cheyue@ucas.ac.cn, +8610-69672552

Cultivation Affairs: Tingting Song, songtingting@ucas.ac.cn, +8610-69672581

Academic Affairs: Lianxia Mao, maolx@ucas.ac.cn, +8610-69672551

Administration Affairs: zhangxh@ucas.ac.cn, +8610-69672582

Student Affairs: Jian Li, lijian@ucas.ac.cn, +8610-69672553

Laboratory Affairs: Wenlu Ren, renwenlu@ucas.ac.cn. +8610-88256125

Laboratory Affairs: Ruoyu Wang, wangry@ucas.ac.cn, +8610-88256125

Laboratory Affairs: Zhiguo Zhang, zhangzhiguo@ucas.ac.cn,  +8610-88256093